Link do programu Szkolny Klub Sportowy

W Publicznej Szkole Podstawowej w Annopolu realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy. Uczestniczy w nim 17 uczniów z klas I- IV.

Jest to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na uczniach o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS prowadzone są w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Cele programu:

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród uczniów mniej aktywnych i sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia;
  • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.