ZASADY PROWADZENIA MEDIACJI

Dobrowolność – strony uczestniczą w procesie mediacji z własnej woli, w każdej chwili mogą tez wycofać się z mediacji.

Poufność – wszelkie informacje pozyskane w trakcie przeprowadzania rozmów mediacyjnych ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
Mediatorzy sporządzają ugodę (porozumienie). Informacje w niej zawarte dotyczą jedynie kwestii formalnych:
- osób uczestniczących w mediacji,
- miejsca i czasu trwania mediacji;
- sposobu jej zakończenia (czy mediacja zakończyła się ugodą).
 
Bezstronność – strony konfliktu mają równe prawa i są jednakowo traktowane.
 
Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu. Nie narzuca stronom własnych rozwiązań nawet, jeśli według niego byłyby one najkorzystniejsze dla stron lub dla rozwiązania konfliktu.
 
Akceptowalność – strony wyrażają zgodę na zasady mediacji oraz na osobę mediatora. Mają prawo zmiany mediatora, jeżeli uznają, że mediacja nie jest prowadzona zgodnie z zasadami i regułami